RAČUNOVODSTVO

Računovodske storitve

Zavedamo se, da je strokovna pomoč s področja računovodstva zelo pomembna za Vaše uspešno poslovanje, zato Vam želimo ponuditi kakovostne in celovite računovodske storitve, v skladu z Vašimi željami in potrebami.

 

Zagotavljamo Vam, da bodo Vaše računovodske evidence urejene in usklajene z zahtevami veljavne zakonodaje (Zakon o gospodarskih družbah, Slovenski računovodski standardi, Zakon o računovodstvu, davčna zakonodaja), kar je za Vašo družbo zagotovo pomembno, saj se s tem povečuje Vaš ugled pri poslovnih partnerjih, kot so kupci, dobavitelji, banke...

 

Nudimo celovite računovodske storitve za samostojne podjetnike ter majhne in srednje družbe, in sicer na sledečih področjih:

 

a) Poslovne knjige – glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, analitične evidence sredstev in obveznosti do virov sredstev.

 

b) Finančno knjigovodstvo – blagajna in plačilni promet, analiziranje terjatev in obveznosti ter evidence o finančnih naložbah in posojilih.

 

c) Plače – obračuni vseh vrst prejemkov in prispevkov, poročila v zvezi s stroški dela.

 

d) Osnovna sredstva – register osnovnih sredstev, obračun amortizacije, prevrednotenje osnovnih sredstev.

 

e) Blagovno in stroškovno knjigovodstvo – vodenje prihodkov in stroškov ter zalog.

 

f) Računovodski izkazi in letno poročilo – letni in medletni računovodski izkazi, konsolidirani računovodski izkazi, pojasnila in razkritja v skladu z zakonodajo, letno poročilo, različne vrste poročil v skladu s potrebami stranke.

 

g) Izdelava poročil in obračunov – oddaja obrazcev in poročil na AJPES, FURS, Statistični urad RS, ZPIZ, Banki Slovenije in drugim državnim inštitucijam.

 

h) Davki – oddaja obračunov DDV, davka od dohodka ter drugih davčnih obračunov.

NAŠ PRISTOP

Sodelovanje s stranko

Z Vami kot našo novo stranko želimo vzpostaviti stalen in pristen odnos, ki bo temeljil na medsebojnem zaupanju.

 

Ker je za nas pomembno zadovoljstvo naših strank, smo se Vam pripravljeni maksimalno posvetiti, spoznati Vaše poslovanje in se prilagoditi Vašim individualnim potrebam ter Vam pri tem ponuditi celovito podporo in svetovanje. Zagotavljamo Vam, da pri opravljanju računovodskih storitev spoštujemo zaupnost podatkov in zagotavljamo ustrezno varnost vseh vrst dokumentacije.

 

Želimo Vam ponuditi ažurno, sprotno, točno računovodenje, ki bo hkrati tudi racionalno in davčno optimirano ter bo naravnano k doseganju ciljev Vaše družbe.

 

Želimo postati VAŠ računovodski servis.

 
 
CENA

Pri oblikovanju cene naših računovodskih storitev uporabljamo Računovodsko tarifo, ki predstavlja priporočljiv način vrednotenja računovodskih storitev. Ceno oblikujemo individualno, glede na obseg storitev, ki jih želite in glede na obseg in specifičnost Vašega poslovanja.

Verjamemo, da Vam lahko ponudimo kvalitetne računovodske storitve po ceni, ki bo za Vas sprejemljiva.

© ABECEDA | EKOS CELJE | oblikovanje Studio-H

Objave: 2017-1 | 2017-2 | 2017-3